محسن غنی جاهد

مدیر مجتمع

صالح محمد زاده

رئیس هیات امناء

عبدالجواد امینی

نائب رئیس هیات امناء

عبدالواحد صغیر قشمی

عضو هیات امناء

حامد هنرور اسلامیه

عضو هیات امناء

عبدالطیف پاینده

عضو هیات امناء