شماره حساب شارژ ماهانه

شماره کارت: 504761081926830
شماره حساب: 1001001794749
شماره شبا: 1606100000010010001794749
بنام: عبدالواحد صغیر قشمی – صالح محمد زاده
بانک شهر

شماره حساب هزینه عمرانی

شماره کارت: 6219867000036034
شماره حساب: 98214052404101
بنام : هیات امناء مجتمع فردوسی قشم
بانک سامان