اداره برق قشم۰۷۶۳۵۲۲۵۵۵۵
اداره بنادر و کشتیرانی قشم۰۷۶۳۵۲۴۱۱۳۴
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم۰۷۶۳۵۲۴۲۲۷۱
اداره کل گمرک و ترانزیت۰۷۶۳۵۲۴۰۹۱۲
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۰۷۶۳۵۲۵۲۳۵۰
اداره هواشناسی جزیره قشم۰۷۶۳۵۲۴۱۰۴۵
اسکله بندر بهمن۰۷۶۳۵۲۵۲۳۱۳
اسکله بندر لافت۰۷۶۳۵۲۵۲۴۲۳
اسکله شهید حقانی بندرعباس۰۷۶۳۲۲۳۷۷۸۳
اسکله شهید ذاکری قشم۰۷۶۳۵۲۲۵۵۳۶
امداد خودرو سایپا۰۰۷۶۳۵۲۲۹۰۲
بازار قدیم۰۷۶۳۵۲۲۷۵۶۲
بیمارستان پیامبر اعظم(ص) 
بیمارستان خلیج فارس قشم 
  
پاسگاه لافت قشم۰۷۶۳۵۳۸۰۷۴۰
پایگاه سلامت شهری۰۷۶۳۵۲۲۳۵۳۱
جامعه هتلداران قشم۰۷۶۳۵۲۲۴۴۶۰
  
  
  
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم۰۷۶۳۵۲۱۲۵۵۰
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ۰۷۶۳۵۲۲۸۰۵۵
داروخانه شبانه روزی شهید دارا۰۷۶۳۲۶۲۷۴۲۱
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا۰۷۶۳۵۲۴۹۳۷۴
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم۰۷۶۳۵۲۴۰۸۲۰
ژئوپارک جهانی قشم۰۷۶۳۵۲۴۲۲۸۲
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان۰۷۶۳۵۲۶۵۲۲۲
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا۰۷۶۳۵۳۴۷۷۶۰
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم۰۷۶۳۵۲۲۷۴۶۱
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم۰۷۶۳۵۲۴۱۱۱۹
  
شهرداری قشم۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰
  
فرمانداری شهرستان قشم۰۷۶۳۵۲۲۵۳۱۲
فرودگاه بین المللی قشم۰۷۶۳۵۳۳۵۰۴۰
کلانتری ۱۱ قشم۰۷۶۳۵۲۲۶۷۱۳
کلانتری ۱۲ درگهان قشم۰۷۶۳۵۲۶۳۱۱۱
  
  
  
  
  
مدیریت امور بازرگانی و اصناف۰۷۶۳۵۲۴۱۷۸۷
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف۰۷۶۳۵۲۵۲۵۲۱
مرکز بهداشتی درمانی لافت۰۷۶۳۵۳۷۲۳۰۰
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری)۰۷۶۳۵۲۲۲۷۵۹
مرکز سلامت جامعه درگهان۰۷۶۳۵۲۶۲۵۵۵
مرکز سلامت جامعه رمکان۰۷۶۳۵۲۷۷۴۳۰
مرکز مخابرات قشم۰۷۶۳۵۲۴۲۱۲۱